(‘VEIL MANIFESTO’ [Sara Mameni-Roshanak Kheshti; AA13])